INFORMACJE MATURALNE

Matura 2020 – Krótki przewodnik dla ucznia i rodzica

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 • język angielski (bez określania poziomu)‎
 • język francuski (bez określania poziomu)‎
 • język hiszpański (bez określania poziomu)‎
 • język niemiecki (bez określania poziomu)‎
 • język rosyjski (bez określania poziomu)‎
 • język włoski (bez określania poziomu)‎

Jak i do kiedy należy zadeklarować chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego

Do 30 września 2019 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.

Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2020 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Informacje maturalne OKE – OTWÓRZ