Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020 dla kandydatów po gimnazjum

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14. grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017r. poz. 586),
 • Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04. stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy oferuje w roku szkolnym 2019/2020 naukę w następujących szkołach młodzieżowych:

TECHNIKUM Nr 5 W ŚWIDNICY

ZAWÓD – TECHNIK EKONOMISTA

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (symbol AU.35.)

K2 – Nazwa kw. Prowadzenie rachunkowości (symbol AU.36.)

 • nauka trwa 4 lata
 • klasa z nauczaniem dwóch języków obcych
 • od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące
 • absolwent może uzyskać tytuł technika ekonomisty
 • absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie
 • uczeń odbywa praktykę w bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach polskich i zagranicznych.

ZAWÓD – TECHNIK REKLAMY

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (symbol AU.29.)

K2 – Nazwa kw. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (symbol AU.30.)

 • nauka trwa 4 lata
 • klasa z nauczaniem dwóch języków obcych
 • od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące
 • absolwent może uzyskać tytuł technika reklamy
 • absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie
 • uczeń odbywa praktykę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, drukarniach polskich i zagranicznych.

ZAWÓD – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (symbol AU.54.)

K2 – Nazwa kw. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (symbol AU.55.)

 • nauka trwa 4 lata
 • klasa z nauczaniem dwóch języków obcych
 • od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące
 • absolwent może uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej
 • absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie
 • uczeń odbywa praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych.

ZAWÓD – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Rejestracja, obróbka, publikacja obrazu (symbol AU.23.)

K2 – Nazwa kw. Realizacja projektów multimedialnych (symbol AU.28.)

 • nauka trwa 4 lata
 • klasa z nauczaniem dwóch języków obcych
 • od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące
 • absolwent może uzyskać tytuł technika fotografii i multimediów
 • absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie
 • uczeń odbywa praktykę w zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr V W ŚWIDNICY

klasa sportowa – piłka siatkowa

 • nauka trwa 3 lata
 • klasa wychowania fizycznego (piłka siatkowa) z nauczaniem dwóch języków obcych
 • od klasy pierwszej uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
 • po maturze absolwent ma prawo wstępu na wyższe uczelnie

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły odbywa się drogą elektroniczną w systemie do naboru elektronicznego KSEON.

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia przy ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy (I piętro, pok. nr 18) w ściśle określonych Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty terminach:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kartę zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Technikum Nr 5),
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Liceum Ogólnokształcące Nr V),
 • trzy fotografie w wymiarze 30mm x 42mm (podpisane na odwrocie),
 • kopię i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopię i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • odpis aktu urodzenia,
 • deklarację wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w §6 ust. 1 pkt. 1-5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (Dz. Ustaw z dnia 20. marca 2017r. poz. 586)
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

a ponadto dokumenty, które mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata (składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”):

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do wybranej przez niego klasy pierwszej Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych za:
 • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadami:

wynik w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

 • 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • 7 punktów za świadectwo z wyróżnieniem,
 • 18 punktów za osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (Dz. Ustaw z dnia 20 marca 2017r. poz. 586),
 • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (potwierdzone na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 • Punkty rekrutacyjne w Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V będą przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia
 • Liczbę punktów przyznanych za poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych ustala się następująco:
 • ocena celujący – 18 punktów rekrutacyjnych
 • ocena bardzo dobry – 17 punktów rekrutacyjnych
 • ocena dobry – 14 punktów rekrutacyjnych
 • ocena dostateczny – 8 punktów rekrutacyjnych
 • ocena dopuszczający – 2 punkty rekrutacyjne
 • Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się następującą liczbę punktów rekrutacyjnych:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz miejsc uznanych za wysokie zawiera Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 14/2019 z dnia 20. lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, wynikających z kryteriów podstawowych, o których mowa w pkt. 1, pierwszeństwo w przyjęciu do danego oddziału mają uczniowie z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 • Przy przyjmowaniu do wybranej klasy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w pkt. 5, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej (zał. Nr 5), która odbędzie się 23.05.2019 r. o godz.16:00 oraz w trybie uzupełniającym – 01.08.2019 r. o godz.16:00 w hali sportowej przy ul. Pionierów 10 w Świdnicy. Zaliczenie próby nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem do klasy sportowej.

Warunkiem przystąpienia do próby sprawności jest posiadanie stroju sportowego, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu, a także zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przystąpienie do testu.

 • Komisja rekrutacyjna pracuje na zbiorach danych kandydatów i po ostatecznym zakończeniu rekrutacji zbiory osób nieprzyjętych zostają usunięte.
 • Tryb odwoławczy:
 • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13. maja do 25. czerwca 2019r. od 26. do 30. lipca 2019r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28. czerwca 2019r. do 05. sierpnia 2019r.
3. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego i próby sprawności fizycznej od 6. do 14. maja 2019r. od 16. do 26. lipca 2019r.
4. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej 23. maja 2019r. 01. sierpnia 2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 05. czerwca 2019r. do 05. sierpnia 2019r.
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21. do 25.czerwca 2019r.  
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28. czerwca 2019r. do 05. sierpnia 2019r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 16. lipca 2019r. 21. sierpnia 2019r.
9. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły od 16. do 18. lipca 2019r. od 21. do 23. sierpnia 2019r.
10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16. do 24. lipca 2019r. od 21. do 29. sierpnia 2019r.
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25. lipca 2019r. 30. sierpnia 2019r.
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 26. lipca 2019r. 30. sierpnia 2019r.

Załączniki:

Nr 1  Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów Technikum Nr 5

Nr 2 Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr V

Nr 3 Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na udział w próbie sprawności fizycznej

Nr 4 Protokół z przebiegu próby sprawności fizycznej kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Świdnicy

Nr 5 Próba sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej