Regulamin postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14. grudnia2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 7. września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18. sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1632);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16. lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. 2012 poz. 857)
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04. stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:

– pierwszej klasy publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

– klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr I klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

 1. Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia przy ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy (I piętro, pok. nr 18) w godzinach 7:00 – 15:00.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki  zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Przy kwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Ilość miejsc na kursach kwalifikacyjnych:

 • technik administracji – 20
 • technik ekonomista – 20
 • technik handlowiec – 20
 • technik rachunkowości – 20
 • technik reklamy – 20
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • w przypadku kandydata niepełnoletniego:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • w przypadku kandydata pełnoletniego:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 • Tryb odwoławczy:
 • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.
 • Rodzic kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

TERMINARZ REKRUTACJI  

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 13.05.2019 do 25.06.2019 od 26.07.2019 do 30.07.2019
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.07.2019 godz. 10:00 21.08.2019 godz. 10:00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i liczby wolnych miejsc 25.07.2019 godz. 10:00 30.08.2019 godz. 10:00

Załącznik:

Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy