KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3. września 2018
Ferie świąteczne 23. grudnia 2018 – 1. stycznia 2019
Ferie zimowe 28. stycznia. – 10. lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18. kwietnia – 23. kwietnia 2019
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26. kwietnia 2019
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna

– część ustna

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

– etap pisemny

– etap praktyczny

ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 19. czerwca 2019
Wakacje 20. czerwca – 2. września 2019

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DATA CHARAKTER SPOTKANIA CEL SPOTKANIA
12.09.2018

godz. 16.30

Zebranie organizacyjne Zapoznanie ze Statutem i programami pracy szkoły, ofertą zajęć dodatkowych, dziennikiem elektronicznym, zasadami usprawiedliwiania i zwalniania z lekcji;

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wybory do Rady Rodziców

21.11.2018

godz. 16.30

Zebranie śródroczne Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania
23.11.2018 Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych
14.12.2018 Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych
23.01.2019

godz. 16.30

Zebranie śródroczne Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z wynikami nauczania oraz ocenami z zachowania za I. semestr
22.03.2019 Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach niedostatecznych
24.04.2019

godz. 16.30

Zebranie śródroczne Zapoznanie rodziców uczniów wszystkich klas z postępami w nauce oraz ocenami z zachowania
20.05.2019 Kontakty indywidualne – dziennik elektroniczny Poinformowanie rodziców uczniów klas I‑III o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

23.11.2018 Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny
07.12.2018 Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach maturalnych
14.12. 2018 Wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny

19.12.2018 Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych
16.01.2019 Wystawienie ocen semestralnych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T
23.01.2019 Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas 1‑2 LO i 1‑3 T
13.02.2019 Rada pedagogiczna – plenarna
22.03.2019 Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny
10.04.2019 Wystawienie propozycji ocen końcowych (również z zachowania) w klasach maturalnych
17.04.2019 Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
24.04.2019 Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas maturalnych
20.05.2019 Poinformowanie rodziców i uczniów klas 1‑2 LO i 1‑3 T o przewidywanych ocenach niedostatecznych – dziennik elektroniczny
31.05.2019 Wystawienie propozycji ocen (również z zachowania) w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T
07.06.2019 Wystawienie ocen końcowych w klasach 1‑2 LO i 1‑3 T
14.06.2019 Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas 1‑2 LO i 1‑3 T
19.06.2019 Rada pedagogiczna – plenarna