AKTYW BIBLIOTECZNY

AKTYW BIBLIOTECZNY

 Do AKTYWU BIBLIOTECZNEGO należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujący chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

Cele ogólne:

– możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;

– doskonalenie umiejętności recytowania, wcielania się w rolę, czytania, pisania, redagowania;

– ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego;

– motywowanie do pokonywania trudności związanych z publicznymi wystąpieniami (stres, nieśmiałość);

– kształtowanie postaw współpracy, współodpowiedzialność, tolerancji, elastyczności i kompromisu w grupie;

– kreatywność i chęć działania;

– wyrażanie własnego zdania, argumentowanie, wspólne rozwiązywanie problemów;

– realizacja własnych pomysłów;

– wnioskowanie;

– promowanie biblioteki i szkoły w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

– całoroczna pomoc przy wypożyczaniu książek;

– organizacja wieczoru poetyckiego w bibliotece szkolnej;

– prowadzenie „Kroniki Szkolnej”;

– współpraca w tworzeniu strony internetowej szkoły, biblioteki oraz szkolnej gazetki „Ekonomik”.

Plan pracy z aktywem bibliotecznym

Sekcje aktywu bibliotecznego i ich zadania:
SEKCJA  PORZĄDKOWO – KONSERWATORSKA :

·       porządkowanie biblioteki: dbanie o czystość pomieszczeń (na półkach, na regałach);

·       pomoc przy pracach technicznych – stemplowaniu, okładaniu książek folią, podklejanie książek zniszczonych;

·       kontrolowanie stanu książek zwróconych przez czytelników;

·       prowadzenie działalności zmierzającej do kształcenia wśród uczniów nawyku poszanowania książki i umiejętności właściwego jej użytkowania.

SEKCJA  UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU :

·       pomoc przy wypożyczaniu książek;

·       pomoc przy układaniu książek na półkach;

·       udzielnie wskazówek korzystającym z wolnego dostępu do półek.

SEKCJA  INFORMATYCZNO – REDAKCYJNA :

·       prowadzenie „Kroniki Szkolnej”;

·       pisanie i przekazywanie tekstów do szkolnej gazetki i na stronę internetową ZSE w Świdnicy (oraz stronę biblioteki).

SEKCJA  KULTURALNO – PROPAGANDOWA :

·       uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu dekoracji (różnego rodzaju napisy, plakaty);

·       tworzenie wystaw, udział w konkursach, imprezach bibliotecznych;

·       organizowanie poranków poetyckich,

·       dbanie o estetykę wnętrza bibliotecznego.

Nauczyciel bibliotekarz serdecznie zaprasza młodzież chętną do pracy w aktywie bibliotecznym!

Skip to content