REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Technikum Nr 5
i V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie MEiN z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
– Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów.

1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy oferuje w roku szkolnym 2023/2024 naukę w następujących szkołach młodzieżowych:

a) TECHNIKUM nr 5 W ŚWIDNICY

– ZAWÓD – TECHNIK EKONOMISTA nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika ekonomisty, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach polskich i zagranicznych.

– ZAWÓD – TECHNIK REKLAMY nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika reklamy, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, drukarniach polskich i zagranicznych.

– ZAWÓD – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych.

– ZAWÓD – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika fotografii i multimediów, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych.

b) V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODZIAŁAM SPORTOWYMI W ŚWIDNICY – klasa sportowa – nauka trwa 4 lata, klasa wychowania fizycznego (piłka siatkowa) z nauczaniem dwóch języków obcych, od klasy pierwszej uczeń wybiera 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, po maturze absolwent ma prawo wstępu na wyższe uczelnie.

2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły odbywa się drogą elektroniczną w systemie do naboru elektronicznego KSEON.

3. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia przy ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy (I piętro, pok. nr 18) w ściśle określonych terminach:
– wniosek o przyjęcie,
– kartę zdrowia,
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Technikum nr 5),
– orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi),
– trzy fotografie w wymiarze 30mm x 42mm (podpisane na odwrocie),
– kopię i oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopię i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– odpis aktu urodzenia,
– deklarację wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w Komunikacie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
– opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, a ponadto dokumenty, które mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata (składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”):
– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

4. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do wybranej przez niego klasy pierwszej Technikum nr 5 i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych za:

– 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadami: wynik w procentach z języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35 i z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,

– 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
– ocena celująca – 18 punktów rekrutacyjnych
– ocena bardzo dobra – 17 punktów rekrutacyjnych
– ocena dobra – 14 punktów rekrutacyjnych
– ocena dostateczna – 8 punktów rekrutacyjnych
– ocena dopuszczająca – 2 punkty rekrutacyjne,

– 7 punktów za świadectwo z wyróżnieniem,

– 18 punktów za osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Zarządzeniu nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023

– 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (potwierdzone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

5. Punkty rekrutacyjne w Technikum Nr 5 i V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi będą przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:
– język polski
– matematyka
– język obcy
– geografia

6. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej (zał. Nr 2), która odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.16:00, (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie 27.06.2023 r. o godz. 16:00) oraz w trybie uzupełniającym – 04.08.2023 r. o godz.10:00 w hali sportowej przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10 w Świdnicy. Zaliczenie próby nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem do klasy sportowej. Warunkiem przystąpienia do próby sprawności jest posiadanie stroju sportowego, zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu, a także zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przystąpienie do testu (zał. Nr 1).

7. Komisja rekrutacyjna pracuje na zbiorach danych kandydatów i po ostatecznym zakończeniu rekrutacji zbiory osób nieprzyjętych zostają usunięte.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

– do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

– do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału prowadzącego szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 maja 2023 r.

do 31 maja 2023 r.

– do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

– do godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

– do godz. 15.00

-/-

4. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

– do godz. 15.00

-/-

5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego i kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego.

I termin: 06 czerwca 2023 r.
o godz.16:00

II termin: 27 czerwca 2023 r.
o godz. 16:00

04 sierpnia 2023 r.

o godz.10:00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki, prób sprawności fizycznej.

I termin: do 16 czerwca 2023 r

II termin: do 07 lipca 2023 r.

do 08 sierpnia 2023 r.

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r.

do 08 sierpnia 2023 r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

18 lipca 2023 r.

09 sierpnia 2023 r.

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 21 lipca 2023 r.

od 3 sierpnia 2023 r.

do 9 sierpnia 2023 r.

11. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 19 lipca 2023 r.

do 28 lipca 2023 r.

od 10 sierpnia 2023 r.

do 17 sierpnia 2023 r.

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 lipca 2023 r.

– do godz. 12.00

18 sierpnia 2023 r.

– do godz. 12.00

13. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

31 lipca 2023 r.

– do godz. 15.00

18 sierpnia 2023 r.

– do godz. 15.00

14. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 sierpnia 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

15. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

17. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Załączniki:

Nr 1 Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na udział w próbie sprawności fizycznej

Nr 2 Próba sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej

Nr 3 Protokół z przebiegu próby sprawności fizycznej kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy

Nr 4 Deklaracja wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym w Technikum nr 5

Nr 5 Deklaracja wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym w V Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Sportowymi

Skip to content