REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Załączniki:

Nr 1 Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na udział w próbie sprawności fizycznej

Nr 2 Próba sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej

Nr 3 Protokół z przebiegu próby sprawności fizycznej kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy

Nr 4 Deklaracja wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym w Technikum nr 5

Nr 5 Deklaracja wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym w V Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Sportowymi

Skip to content