STAŻE W PORTUGALII I NA MALCIE

STAŻE ZAGRANICZNE W PORTUGALII I NA  MALCIE

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dnia 23.07.2018 r. poinformowała, że wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy o numerze 2018-1-PL01-KA102-049365 pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.10.2019 w formie 4-tygodniowych wyjazdów 28 uczniów na praktykę zawodową do przedsiębiorstw w Portugalii w miejscowości Evora i na Malcie.

 

 

 

 

 

 

 

W zdobywaniu doświadczenia zawodowego za granicą uczestniczyć będą uczniowie Technikum nr 5 kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami klas trzecich.

Rekrutacja kandydatów na staże odbędzie się w październiku 2018. Podstawą zakwalifikowania się do projektu po złożeniu formularza aplikacyjnego będzie suma punktów uzyskana przez kandydata z następujących kryteriów (max. 100 punktów): rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (do 40 pkt.), średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie na koniec roku szkolnego 2017/18 (do 30 pkt.), średnia ocen na świadectwie na koniec roku szkolnego 2017/18 (do 15 pkt.) i ocena z zachowania na świadectwie na koniec roku szkolnego 2017/18 (do 15 pkt.). Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydatów za kryteria opisane powyżej komisja rekrutacyjna przygotuje listy rankingowe – oddzielne dla każdego z zawodów, na które zostanie wpisane 18 osób z najwyższa liczbą punktów z zawodu technik ekonomista oraz 10 osób z zawodu technik organizacji reklamy. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacje dotyczące szczegółów realizacji projektu można uzyskać u Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Mirosławy Ryś w biurze nr 6.

Koordynator projektu


Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Terminarz rekrutacji

 

 

 

 

 

 

Skip to content