ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ZSE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne z GIS, MEN, MZ;

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom Szkoły oraz ich rodzicom podczas zakażenia epidemicznego wprowadza się poniższe procedury. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych, zajęć specjalistycznych, sportowych i innych.

Procedurami objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych im.  Wincentego Stysia w Świdnicy, uczniowie oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Od 1 września 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy obowiązują następujące procedury:

1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa;

2. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych, zajęć specjalistycznych, sportowych i innych;

3. Procedura bezpiecznego przychodzenia i wychodzenia ze szkoły;

4. Procedura bezpiecznego przebywania pracowników na terenie placówki;

5. Procedura dezynfekowania pomieszczeń szkoły i przedmiotów udostępnianych uczniom;

6. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19;

7. Procedura kontaktów z osobami trzecimi.

8. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej.

1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa

1. Przy drzwiach wejściowych do budynku Szkoły umieszczone jest urządzenie do dezynfekcji rąk, wszyscy wchodzący do budynku zobligowani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wszyscy przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu minimum 2 m. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej takie jak maseczki lub przyłbice..

3. Do pracy może przystąpić jedynie pracownik bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz lekarzem pierwszego kontaktu i postępuje według zaleceń, jakie wydano.

4. W razie wystąpienia u pracownika objawów choroby konieczne jest zmierzenie temperatury. Termometr bezdotykowy dostępny jest stale w sekretariacie szkoły i gabinecie higienistki szkolnej.

6.W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

7. Dyrektor Szkoły wyznacza pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można izolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

9. Pracowników szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa podczas kontaktu z interesantami, rodzicami.

10. Kierownik gospodarczy zobowiązany jest do wyznaczenia jednego miejsca – zamykanego kosza na wyrzucanie środków ochrony osobistej po ich zużyciu.

11. Ogranicza się do koniecznego minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz (dostawców, osób trzecich). Należy w takiej sytuacji zachować dodatkowe środki ostrożności.

12. Kierownik gospodarczy monitoruje prace porządkowe i dezynfekcyjne.

13. Dyrektor zapewnia taką organizację pracy, która minimalizuje lub uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestniczących w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.

14. W widocznym miejscu w Szkole, wywieszone są numery telefonów do: organu prowadzącego placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

2. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych, zajęć specjalistycznych, zajęć sportowych

1. Od 1 września szkoła umożliwia prowadzenie zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w formie stacjonarnej.

2. Uczeń korzystający z zajęć lekcyjnych, zajęć specjalistycznych, zajęć sportowych w pierwszym dniu zajęć wypełnia stosowne oświadczenie oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w szkole zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi GIS. Wyraża również zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. W przypadku niepełnoletniego ucznia, taką zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny.

3. Zajęcia lekcyjne, zajęcia specjalistyczne odbywają się w wyznaczonych salach, uczniowie do sali wchodzą w maseczkach, maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w ławce, stanowisku uczniowskim.

4. Po opuszczeniu ławki w sali, na korytarzu szkolnym oraz we wszystkich pomieszczeniach szkolnych obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta.

5. Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej z uwzględnieniem zasady, że jednocześnie mogą przebywać tam dwie grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans społeczny. Zajęcia sportowe w miarę możliwości odbywać się będą na świeżym powietrzu.

6. Jeżeli w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

7. Na zajęcia lekcyjne, zajęcia specjalistyczne uczeń przynosi własny zestaw podręczników i przyborów. Zabrania się pożyczania przyborów od innych uczniów oraz pracowników.

8. Podczas pierwszych zajęć w roku szkolnym, wychowawca klasy wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, informacje o tym, wpisuje do dziennika lekcyjnego .

3. Procedura bezpiecznego przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

1. Uczniowie mogą przyjść do szkoły wyłącznie stosując środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice. Mogą je zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali, w której odbywają się zajęcia. Uczestnicy spotkań przynoszą ze sobą własne podręczniki i przybory.

2. Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli występują przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce wodą z mydłem.

3. Po dezynfekcji/umyciu rąk absolwent/uczeń niezwłocznie przechodzi do wyznaczonej sali na zajęcia.

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do ograniczenia możliwości organizowania się większych skupisk uczniów w jednym miejscu.

4. Pracownik dyżurujący przy drzwiach wejściowych lub na korytarzu ubrany jest w środki ochrony osobistej, takie jak maseczka lub przyłbica.

4. Procedura bezpiecznego przebywania pracowników na terenie szkoły

1. Pracę w szkole mogą podejmować jedynie zdrowe osoby, bez objawów wskazujących na infekcje dróg oddechowych lub inne choroby.

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – -epidemiologiczną, lekarzem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. W szkole jest obowiązek zakrywania twarzy (maseczki, przyłbice) oraz zachowanie szczególnych środków ostrożności w kontaktach z osobami z zewnątrz oraz zakrywania ust ramieniem podczas kichania.

4. Odległość pomiędzy pracownikami powinna być bezpieczna, nie tworzymy zbiorowisk.

5. Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących procedur.

5. Procedura dezynfekowania pomieszczeń szkoły i przedmiotów udostępnianych uczniom

1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk z umieszczoną przy nim instrukcją oraz informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły .

2. Prace porządkowe są codziennie monitorowane przez kierownika gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości łazienek/ toalet, ciągów komunikacyjnych, mycia, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, krzesełek, przełączników, poręczy, powierzchni płaskich w salach .

3. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

4. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych udostępniono plakaty mówiące o prawidłowym myciu rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji.

5. W szkole obowiązuje zachowanie zasad mycia i dezynfekcji przedmiotów oraz powierzchni wg poniższych wytycznych:

Wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku uczniów w szkole należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie.

a. Przedmiot należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem odpowiedniego detergentu (np.: płyn do mycia naczyń, płyn do mycia podłóg, szare mydło itp.).

Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdego przedmiotu należy dokładnie wypłukać gąbkę i ściereczkę.

b. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

Etap 2: dezynfekcja

Przedmioty powinny być dezynfekowane:

a. zarejestrowanym środkiem nietoksycznym;

b. środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100; c. dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź ściereczką nawilżoną płynem do dezynfekcji . Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji przedmiotu dobrze jest suszyć go na wolnym powietrzu.

6. Salę, w której przebywają uczniowie, absolwenci lub pracownicy, należy wietrzyć w miarę potrzeb z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie uczniów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych kilka okien powinno być zawsze otwartych.

7. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy musi zostać zdezynfekowany.

8. Sprzęt na hali sportowej (bramki, kosze itp.) wykorzystywany podczas zajęć należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub zdezynfekować.

6. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19

1. Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 37,5°C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni:

a. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik ten niezwłocznie zostaje odsunięty od pracy;

b. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami; należy umyć lub zdezynfekować także powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektora sanitarnego;

c. sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym;

d. przyjmowanie kolejnych grup uczniów do szkoły zostaje wstrzymane;

e. niezwłocznie informuje się o podejrzeniu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

2. Postępowanie w przypadku, gdy u ucznia pozostającego pod opieką szkoły wystąpią objawy zakażenia COVID- 19:

a. ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki;

b. niezwłocznie należy poinformować telefonicznie rodziców;

c. należy poinformować o podejrzeniu stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;

d. należy zawiadomić Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.

3. Za objawy zaobserwowane u ucznia, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się: złe samopoczucie ucznia, zaczerwienione oczy, bóle mięśniowe, katar, kaszel.

7. Procedura kontaktów z osobami trzecimi

1. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum (wejście na teren szkoły tylko w szczególnych przypadkach).

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

4. Osoby wchodzące na teren szkoły przy wejściu mają obowiązek dezynfekcji rąk, zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.

8. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna jest czynna od 8.00 do 14.30 (poniedziałek, wtorek, środa), od 8.00 – 13.30 (czwartek, piątek).

2. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

3. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (minimum 1,5 m).

4. Regularnie po każdym przyjęciu książek zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.

5. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu oraz w rękawiczkach. Pozostali stoją na zewnątrz przynajmniej 2 m od siebie.

6. Czytelnia biblioteki szkolnej jest nieczynna.

7. Realizacja wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza:

a) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie.

b) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

c) Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu/wypożyczenia książek powinien być w maseczce i rękawiczkach oraz posiadać własny długopis.

d) Okres kwarantanny zwracanej książki wynosi 5 dni.

e) Przy wyznaczonym do zwrotu/wypożyczenia stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba.

f) Zwrócone książki są złożone w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania.

g) Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.

h) Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania książek i przyjęcia zwrotów.

i) Uczeń nie ma obowiązku zwrotów książek przed zakończeniem roku szkolnego. Można będzie tego dokonać w późniejszym czasie, po powrocie do szkoły.

Skip to content