SPOTKANIA Z MATURZYSTAMI

W środę 20. stycznia 2021 r. zostaną zorganizowane spotkania z maturzystami w celu wypełnienia ostatecznych deklaracji maturalnych oraz przekazania informacji na temat zmian w egzaminie maturalnym w 2021 roku. Spotkania odbędą się w sali nr 5 w budynku szkoły przy ul. Ks. Agnieszki

Klasa 4TOR – uczniowie z nr w dzienniku 1-10 – godz. 8.00

Klasa 4TOR – uczniowie z nr w dzienniku 11-21 – godz. 8.30

Klasa 3LO – uczniowie z nr w dzienniku 1-10 – godz. 11.45

Klasa 3LO – uczniowie z nr w dzienniku 11-20 – godz. 12.15

Klasa 4TE2 – godz. 12.45

Klasa 4TR2 – godz. 13.15

Klasa 4TE1 – uczniowie z nr w dzienniku 1-10 – godz. 13.45

Klasa 4TE1 – uczniowie z nr w dzienniku 11-21 – godz. 14.15

Obecność obowiązkowa.

 

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021
Najważniejsze informacje po zmianach w związku z COVID19

Informacje dla uczniów:

 1. Uczniowie, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020 r. nie muszą składać nowych deklaracji.
 2. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej (wyjątek opisany jest w punkcie 3)
 3. Uczeń, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego.
 4. W roku 2021 uczeń ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.
 5. Zmiany w deklaracji uczeń może dokonać do 8 lutego.

 

Informacje dla absolwentów z lat ubiegłych

 1. Absolwenci, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020 r. nie muszą składać nowych deklaracji.
 2. Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia wypełniają nowe druki (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. (Załącznik 31 do pobrania ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)
 4. Absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego.
 5. Absolwent, który był zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej za egzamin ustny i nie będzie do niego przystępował nie wnosi opłaty egzaminacyjnej.
 6. W roku 2021 absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.
 7. Zmiany w deklaracji absolwent może dokonać do 8 lutego.
 8. Informujemy że opłaty za egzamin maturalny w 2021 roku należy wpłacać na konto: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000, Bank: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu, informacja dla wpłacających z zagranicy: Kod SWIFT: NBPLPLPW, Nr IBAN: PL90101016740032902231000000

Dowód wniesienia opłaty wpłaty należy wysłać pocztą, mailem lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu lub dostarczyć osobiście w terminie między 1 stycznia a 7 marca. Kopię dowodu wpłaty, w tym samym terminie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły, w której przystępuje się do matury.

Na przekazie muszą się znaleźć następujące informacje: Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty, nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które została wniesiona opłata.

Skip to content