DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre treści na podstronach zamieszczone są w postaci grafiki bez alternatywnej treści tekstowej. Większość z nich została opublikowana przed 23.09.2020 r. i są na bieżąco aktualizowane o alternatywne wersje tekstowe,
 • elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie mają odpowiednich tytułów opisujących zawartość, napisów dla osób niesłyszących, alternatywy tekstowej opisującej ich zawartość oraz audiodeskrypcji. Elementy te zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. i są na bieżąco, w miarę możliwości uzupełniane o odpowiednie elementy,
 • strona z planem lekcji po powiększeniu do 200% nie wyświetla się poprawnie oraz nie ma nawigacji spójnej z pozostałymi stronami serwisu. Strona planu generowana jest przez zewnętrzny system firmy Vulcan, trwają prace nad dostosowaniem jej dostępności,
 • nawigacja po elementach podrzędnych menu głównego za pomocą klawiatury jest utrudniona. Zamierzamy usnąć tą usterkę w skryptach strony internetowej,
 • przy linkach otwierających nowe okno lub kartę przeglądarki brak informacji o takim działaniu. Linki te zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. i trwają prace nad systematycznym uzupełnianiem tych informacji,
 • linki do pobrania dokumentów nie posiadają informacji o ich formacie, rozmiarze i języku. Linki te zostały opublikowane przed 23.09.2020 r. i trwają prace nad systematycznym uzupełnianiem tych informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: EKOCENTRUM24 Łukasz Jasionowicz (www.sitec24.pl)

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Jasionowicz, ekonomik@adner.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 852 26 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku prowadzi wejście od ul. Ks. Agnieszki (główne wejście) oraz drugie (ewakuacyjne) od ul. Pl. Św. Małgorzaty. Wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Portiernia znajduje się za bramkami dostępowymi od ul. Ks. Agnieszki.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Budynek znajduje się na 4 kondygnacjach, do których prowadzą schody w dwóch końcach budynku. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.
 3. Dostosowania – pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
  Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak ograniczeń dla wstępu do placówki z psem asystujacym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Placówka nie posiada tłumacza języka migowego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, ul. Pionierów 10, 58-100 Świdnica

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku prowadzą wejścia:

  • po schodach od ul. Pionierów – do budynku głównego,
  • do hali sportowej dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  • wejście z tyłu budynku, które daje możliwość dostępu osobom niepełnosprawnym do hali sportowej oraz wysokiego parteru budynku głównego (platforma dla osób niepełnosprawnych).

  Portiernia znajduje się przy wejściu od strony ul. Pionierów.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest jedynie dostęp do sali gimnastycznej. Pozostała część budynku nie jest dostosowana. Brak wind.
 3. Dostosowania – pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
  Budynek jest tylko częściowo dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy tylnym wejściu do budynku znajdują się jednak miejsca, z których osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak ograniczeń dla wstępu do placówki z psem asystujacym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Placówka nie posiada tłumacza języka migowego
Skip to content