REGULAMIN

1.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy oferuje w roku szkolnym 2021/2022 naukę w następujących szkołach młodzieżowych:

a) TECHNIKUM Nr 5 W ŚWIDNICY

– ZAWÓD – TECHNIK EKONOMISTA nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika ekonomisty, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach polskich i zagranicznych.

– ZAWÓD – TECHNIK REKLAMY nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika reklamy, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, drukarniach polskich i zagranicznych.

– ZAWÓD – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych.

– ZAWÓD – TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW nauka trwa 5 lat, klasa z nauczaniem dwóch języków obcych, od pierwszej klasy uczeń wybiera 1 przedmiot rozszerzony ogólnokształcący, absolwent może uzyskać tytuł technika fotografii i multimediów, absolwent po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie, uczeń odbywa praktykę w zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych.

b) V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODZIAŁAM SPORTOWYMI W ŚWIDNICY – klasa sportowa – nauka trwa 4 lata, klasa wychowania fizycznego (piłka siatkowa) z nauczaniem dwóch języków obcych, od klasy pierwszej uczeń wybiera maksymalnie 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, po maturze absolwent ma prawo wstępu na wyższe uczelnie.

2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły odbywa się drogą elektroniczną w systemie do naboru elektronicznego KSEON.

Najważniejsze informacje związane z procedurą rekrutacji:

– Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

– Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

– Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

– W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

– W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

– Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

– Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

– W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

– Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).