KURSY WNE UW – BEZPŁATNE KURSY DLA MŁODZIEŻY

W ofercie kursów oferujemy uczniom aż 7 różnych szkoleń:

1) Przedsiębiorczość: Kurs w ramach projektu „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” – podzielony na 3 moduły tematyczne: Finacial Literacy, Przedsiębiorczość oraz Krytyczne Myślenie. Tematyka zajęć oscylować będzie wokół zagadnień ekonomicznych i matematycznych, z elementami języka angielskiego. Więcej informacji nt. kursu, procedury rekrutacyjnej, a także formularz zgłoszeniowy, znajduje się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/

2) Nauka języka angielskiego: „Język angielski i współczesny świat – język angielski dla licealistów” – w ramach zadania realizowane będą 4 oddzielne kursy; uczeń będzie mógł wybrać kurs, na który chce się zapisać. Każdy z kursów poruszał będzie nieco odmienne zagadnienia tematyczne (zgodne z nazwami szkoleń, wymienionymi poniżej). Poszczególne kursy ukazywać będą różne podejścia do omawianej problematyki, odmienne obszary badawcze i możliwe interpretacje. Duży nacisk kładziony będzie na rozwój kompetencji językowych w zakresie komunikacji i praktycznego ich wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do ich samodzielnego rozwijania.

Możliwe będzie uczestnictwo w następujących kursach:

2.1) Język angielski i współczesny świat;

2.2) Telephoning;

2.3) Emailing vs formal correspondence;

2.4) American vs British English for travelers.

Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/ (rejestracja na każdy z ww. kursów odbywa się za pośrednictwem tego samego formularza zgłoszeniowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3; ostateczny wybór danego kursu przez ucznia nastąpi w późniejszym czasie, w toku realizacji procedury rekrutacyjnej).

3) Przygotowanie do matury: „Język angielski dla maturzystów” – zajęcia koncentrować się będą na kompetencjach językowych, których rozwój ma kluczowe znaczenie dla zaliczenia egzaminu maturalnego: doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu; rozwijanie strategii receptywnych i produktywnych na potrzeby interakcji z egzaminatorem; poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych; doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej; wzbogacanie zasobów leksykalnych i gramatycznych; rozwijanie wrażliwości interkulturowej; doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów maturalnych. Regulamin szkolenia oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/ , https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4/

4) Ekonomia: „Warsztaty Pogromcy mitów ekonomicznych” – zajęcia z ekonomii eksperymentalnej, podczas których uczniowie będą mieli szansę sprawdzić, jak pasjonująca może być nauka ekonomii przez doświadczenia. W trakcie warsztatów uczestnicy w sposób eksperymentalny będą poznawać wybrane prawa rządzące ekonomią i obalać powszechne mity dotyczące funkcjonowania rynków. Więcej informacji nt. kursu, procedury rekrutacyjnej, a także niezbędna dokumentacja i formularz zgłoszeniowy, znajdują się pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne, https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1/

Obecnie prowadzimy wstępną rekrutację. Wkrótce powstaną harmonogramy zajęć, które zostaną przesłane uczniom zainteresowanym kursem. Wówczas będą oni mogli podjąć decyzję o akceptacji harmonogramu (co wiązać się będzie z dalszymi etapami procedury rekrutacyjnej, głównie w zakresie przygotowania i dostarczenia niezbędnej dokumentacji) bądź też o rezygnacji, jeśli nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

Chcąc, aby uczniowie Państwa szkoły mieli możliwość udziału w naszym kursie, prosimy o deklarację chęci udziału w projekcie.

Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego uczniowie będą musieli wybrać z listy swoją szkołę, toteż uprzednie zgłoszenie przez szkołę chęci uczestnictwa jest konieczne dla realizacji procedur rekrutacyjnych.

Wszystkie kursy są całkowicie DARMOWE! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenia zwieńczone będą uzyskaniem imiennych certyfikatów!

Z poważaniem

Joanna Pacholska

Krzysztof Kachniarz

Skip to content